N, 30.03.2023

Peresõbraliku tööandja programm võimaldab ühildada töö- ja pereelu

Peresõbraliku tööandja programm võimaldab ühildada töö- ja pereelu
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Üha enam pööravad ettevõtted tähelepanu sellele, et töötajatel oleks võimalik töö- ja pereelu ühildada.
Üha enam pööravad ettevõtted tähelepanu sellele, et töötajatel oleks võimalik töö- ja pereelu ühildada. Foto: Shutterstock

2016. a alustas Sotsiaalministeerium koos partneritega Euroopa Sotsiaalfondi toel peresõbraliku tööandja märgise mudeli väljatöötamist. Programmiga pakutakse ettevõtetele nõu ja tuge töö- ja pereelu ühitamise võimaluste väljatöötamisel.

Kes saavad kandideerida?

Kandideerida saavad tööandjad era-, avalikust ning kolmandast sektorist. Varem ei pea peresõbralikke meetmeid kasutuses olema – piisab, kui on soov areneda ning peresõbralikku organisatsioonikultuuri rakendada. Märgise taotlemises osaleb ka programmi rakendaja määratud assessor, konsultant ja hindaja.

«Programm kutsuti ellu, et soodustada lapsevanemate võimalusi töötegemist ja pereelu edukalt ühildada ning samas toetada ja tunnustada tööandjaid, kes väärtustavad head tööõhkkonda ja arvestavad töötajate pereeluga.» Triin Paas, Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna peaspetsialist

Mida tuleb kandideerimiseks teha?

Osalemiseks tuleb täita kolmeosaline ankeet. Esimeses osas tuleb välja tuua põhiinfo tööandja kohta, teises hinnata organisatsioonis hetkel valitsevat peresõbralikku kultuuri ning kolmandas osas kirjutada motivatsioonikiri. Ankeete saab esitada jooksvalt aasta läbi.

Kuidas toimub märgise taotlemine?

Taotlemine koosneb neljast erinevast etapist, mille põhiosa läbimine võib võtta kuni kolm aastat. Sel ajal tuleb taotlejal teha sisulist tööd kokku ligikaudu 120 tundi. Tööandjale langeb programmi intensiivsem aeg konkursiga liitumise algusesse. Meetmetega kaasnev ajakulu oleneb valitud meetmetest ning sõltub, missuguse taseme (kuld, hõbe, pronks) märgist tööandja soovib saada.

Mida tähendavad lõppmärgise kuld-, hõbe- ja pronkstase ning mille poolest need erinevad? Mis on algmärgis?

Kuld-, hõbe- ja pronkstase näitavad tööandja peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamise taset. Kuld on kõrgeim ja pronks madalaim tase. Algmärgis näitab, et tööandja on läbinud eelhindamise ning koostanud tegevuskava.

Üha enam pööravad ettevõtted tähelepanu sellele, et töötajatel oleks võimalik töö- ja pereelu ühildada.
Üha enam pööravad ettevõtted tähelepanu sellele, et töötajatel oleks võimalik töö- ja pereelu ühildada. Foto: Shutterstock

Milliste kriteeriumite alusel teeb komisjon otsuse?

Komisjoni spetsialistid tegelevad iga päev organisatsioonide juhtimise ja personalitööga. Programmi tööandjate valikul võetakse arvesse tööandja hetkeolukorra kirjeldust ja motivatsioonikirja. Jälgitakse, et programmis osaleksid erineva profiiliga tööandjad (sektor, suurus, valdkond) ning et programmi sisenevad tööandjad oleksid erineva peresõbralikkuse tasemega (kuld-, hõbe- või pronkstaseme potentsiaal).  

Kus saab märgist kasutada?

Märgist saab kasutada organisatsiooni tutvustamisel, töötajate värbamisel, sisekommunikatsioonis, avalikel üritustel jne. 

Allikas: www.tooelu.ee

Proekspert AS, peresõbralik tööandja 2018 (kuldmärgis)

Liis Paemurru, personalijuht

Peresõbralikkus on meie ettevõttesse juba algusaegadest sisse kirjutatud ja kindel kultuuri alustala. Selle all ei mõista me aega ainult lähedastele, vaid võimalust ja hoolivust olla ise oma elu peremees ja kujundada see võimalikult inspireerivaks retkeks. Peresõbralike ettevõtete projektis osalemisega soovisime inspireerida ja ideid pakkuda ka teistele ettevõtetele.  

Meie arvates on oluline olla peresõbralik tööandja, et töö, pere ja hobid oleksid loomulik osa elust ning elu erinevaid tahke ei hoitaks lahus, vaid need moodustaksid suure terviku, mille igaüks saab oma äranägemise järgi kujundada.

Kõige olulisem Proeksperdis on vabadus ning selle toetamine: vabadus valida tööaega, rolli, projekte, initsiatiive, füüsilist asukohta jms. Kõik see toetab omakorda väärtuslikku pereaega, hobisid ja isiklikku ruumi. Töötajate tervise hoidmiseks on meil esimesed kaks haiguspäeva tasustatud. Pakume võimalust käia psühholoogilise nõustaja või coach’i vastuvõtul. Usume, et tänu peresõbralike põhimõtete järgimisele on meil tugev organisatsioonikultuur ning meie inimesed on hoitud.

***

Tartu Vangla, peresõbralik tööandja 2018 (hõbemärgis)

Anneli Laul, personali peaspetsialist

Oleme peresõbralikkust alati tähtsaks pidanud. Et meie kandev väärtus on põhimõte hoolida töötajatest ning meile on oluline nende rahulolu ja motiveeritus, otsustasimegi programmi kandideerida. Lähtume põhimõttest, et pere ei tähenda ainult lapsi – proovime võimaluse piires toetada kõiki.

Töötajate motiveerimiseks on meil erinevaid tegevusi. Maksame tulemustasu, märkame ja tunnustame ametialaseid töövõite, kogukondlikke algatusi ja kodanikujulgust, korraldame ühisüritusi nagu pere- ja spordipäev, suvepäevad ja laste jõulupidu, toetame töötajate sportlikke eluviise. Lisaks püüame võimaldada paindlikku tööaega. Õnnitleme lapse sünni puhul, samuti saab töötaja lapsehoolduspuhkuselt naastes valida, millise koormusega soovib töötada. Töö eripära järgi pakume töötajatele ka psühholoogilist nõustamist.

Suuri lisakohustusi ei ole programmis osalemine meile kindlasti toonud, ent mainekujundusele on see suur pluss. Usume, et see annab meile konkurentsieelise. Kahtlemata oleme organisatsioonina kasvanud ning palju õppinud. Tunnustust pälvides töö aga ei lõppenud, vaid käib järjepidevalt edasi.

***

Töö, pere ja hobid peaksid olema loomulik osa elust, et elu erinevad tahud oleksid tasakaalus.
Töö, pere ja hobid peaksid olema loomulik osa elust, et elu erinevad tahud oleksid tasakaalus. Foto: Shutterstock

Baltic Restaurants Estonia AS, peresõbralik tööandja 2018 (pronksmärgis)

Helin Jõe-Vaher, personalijuht

Peresõbralikud väärtused on meil alati au sees olnud ning märgise taotlemine oli asjade loomulik käik. Et peresõbralikkus ei saa olla üksnes juhtkonna otsus, vaid kogu ettevõtte mõtteviis, on meil hea meel, et töötajad mõtlevad aktiivselt kaasa.

Esmalt viisime läbi küsitluse, et välja selgitada, millised hüved meie inimesi enim kõnetavad. Et suur osa töötajatest eelistas tervise taastamise teenuseid, otsustasime pakkuda lisatervisekindlustust. Võimaldame ka peresõbralikku paindlikku tööaega, korraldame perede ühisüritusi ning ootame töötajaid ettevõtte uusaastapeole kaaslasega. Käsitleme ettevõtte töötajaid tervikuna ning töötame soodustusi välja erinevatele sihtgruppidele. Näiteks on kollektiivis palju vanavanemaid, keda ootame lastelastega perepäevale.

Oleme uhked, et oleme toitlustusvaldkonnas esimene märgise saaja, ning kindlad, et see annab meile konkurentsieelise ning aitab tööturul eristuda. Töö peresõbralike väärtuste hoidmisel jätkub. 

***

Helmes AS, peresõbralik tööandja 2018 (algmärgis)

Kadi Saal, töökeskkonna disainer

Meie arvates on oluline olla peresõbralik tööandja – muud moodi lihtsalt ei saa. Peresõbralikkus on meie ettevõtte kultuuri osa. Meie põhiväärtus on töötajad ning soovime nende heaoluga igati arvestada.

Kui mõelda, mida programmis osalemine on andnud, siis oli esimene reaalne võit see, kui kaardistasime ja teadvustasime oma nõrkused. Teiseks oli palju kasu tegevusplaanist, kus mõtlesime põhjalikult läbi kitsaskohtadega tegelemise. Kolmandaks muidugi juba tehtud ja käegakatsutavad tulemused – näiteks lounge, mänguruum, uued koosolekuruumid, infoteleviisorid.

Programmis osalemine on protsesse parandanud, pannud rohkem märkama ning toonud töödesse süstemaatilisust. Tulevikus soovime olla paindlikumad ja avatud, kaasata töötajaid ja nende peresid. Oluline on ajale jalgu jäämata arvestada muutuvate vajadustega.

Tagasi üles